جهت پیگیری پروژه به منظور اعمال شدن یا نشدن خدمات بر آن و علامت گذاری